1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre “KREATIVNI ADVENTNI KOLEDAR” (v nadaljevanju »nagradna igra«) je podjetje NINA ŠRAJ S.P., Cankarjeva ulica 19, 2000 Maribor, D.Š.: 175000397 (v nadaljevanju »organizator«).

2. Posredovanje podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetij Facebook Ireland, Ltd ali Instagram LLC. Vsi podatki in informacije, ki se zahtevajo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetjema Facebook Ireland, Ltd in Instagram LLC. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za pojasnila ali vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@galerijakreativnih.si.

3. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

4. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija posameznih blagovnih znamk oziroma poslovnih partnerjev in trgovine GALERIJA KREATIVNIH na območju Republike Slovenije.

5. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra Kreativnih adventni koledar 2018 traja od dne 01.12.2018 od 00:00 ure do dne 24.12.2018 do 24:00 ure na družabnih omrežjih Facebook in Instagram in je sestavljena iz 24 samostojnih sklopov. Organizator bo dnevno, med 01.12.2018 in 24.12.2018, na družbenih omrežjih Facebook in Instagram objavil samostojno nagradno igro, ki se bo začela 00:00 uri in trajala 24 ur.

6. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje, da se, s sodelovanjem v nagradni igri, udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji. Nakup pri organizatorju igre ni pogoj za sodelovanje. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre, prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@galerijakreativnih.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

7. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje tako, da v času njenega trajanja na omrežju Facebook ali Instagram, všečka objavo in v komentar zapiše darilo katere blagovne znamke od ponujenih dan je skrito. V žreb za nagrado se bodo uvrstili vsi, ki bodo všečkali objavo in v komentar zapisali blagovno znamko, za katero menijo, da se skriva pod dotično zaporedno številko.8. Izbor nagrajencev Med vsemi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo organizator vsak dan izžrebal eno nagrajenko oziroma nagrajenca, ki bo prejel dnevno nagrado v vrednosti do 39€. Organizator bo vsak dan izžrebal eno nagrajenko oziroma nagrajenca med vsemi sodelujočimi, ki bodo v skladu s pravili sodelovali na socialnem omrežju Facebook in Instagram. S pomočjo spletne strani Commentpicker.com bo najprej izžrebal nagrajenko oziroma nagrajenca s socialnega omrežja Facebook, nato iz socialnega omrežja Instagram. Ko bosta znana nagrajenca, tako na Facebooku kot Instagramu, bo organizator s pomočjo spletne strani Commentpicker.com naključno izbral glavno nagrajenko oziroma nagrajenca, ki bo prejel dnevno nagrado. Žreb nagrajenke oziroma nagrajenca ne bo javen.

8. Nagrade

Dnevna nagrajenka oziroma nagrajenec bo prejel/a vnaprej določeno dnevno nagrado. Razpored dnevnih nagrad je vnaprej določen in zapisan v enem izvodu. Zapis organizator hrani na sedežu firme, za obdobje enega leta. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe. Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado.

9. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Dnevna nagrajenka oziroma nagrajenec bo o izboru obveščen z objavo organizatorja na družabnih omrežjih Facebook in Instagram. Organizator bo dnevno nagrajenko oziroma nagrajenca izžrebal še isti dan po poteku dnevne nagradne igre. Ob objavi dnevne nagrajenke oziroma nagrajenca, bo organizator na družabnih omrežjih Facebook in Instagram le tega pozval, da ga kontaktira na elektronski naslov info@galerijakreativnih.si ali v predal na Facebook ali Instagram, s sporočilom za posredovanje osebnih podatkov, zaradi dogovora o prevzemu nagrade. Organizator bo nagrajencem na njihov posredovan elektronski naslov hkrati z obvestilom o nagradi poslal tudi vprašalnik o osebnih podatkih (ime, priimek, naslov, davčna številka). Nagrajenci morajo posredovati podatke preko sporočila ali na e-naslov info@galerijakreativnih.si, najpozneje v roku 5-ih delovnih dni od prejema navedenih obrazcev. Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v 2. odstavku tega člena, lahko nagrajenka oziroma nagrajenec nagrado osebno prevzame v GALERIJI KREATIVNIH, Gosposka 5, 2000 Maribor oziroma bo nagrada nagrajencu poslana po pošti v roku 15-ih delovnih dni. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade (poštnina). V primeru, da se nagrajenec/nagrajenka v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval/a, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Nagrajenci soglašajo z objavo svojega imena in priimka na družabnih omrežjih Facebook in Instagram.

10. Obdavčitev nagrad

Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

11. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), je lahko nagradna igra odpovedana. O tem mora obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook in Instagram. V takšnem primeru organizator do sodelujočih ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si pridržuje pravico do predčasne prekinitve igre iz razlogov, ki niso posledica njegovega ravnanja. V takšni situaciji bodo še ne podeljene nagrade, podeljene med do tega trenutka sodelujoče, na način žrebanja.

12. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre ali nespoštljive komunikacije, si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več Facebook ali Instagram profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahteva vrnitev že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

13. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju, kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene: izvedbe nagradne igre skladno s splošnimi pogoji; obveščanja nagrajenca/nagrajenke v skladu s pogoji; objave nagrajenca/nagrajenke skladno s splošnimi pogoji in podelitve nagrad. Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov, bo o tem obvestil organizatorja. To zahtevo lahko sporoči na elektronski naslov info@galerijakreativnih.si.

14. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Mariboru.

15. Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani glerijakreativnih.si in na Facebook strani GALERIJA KREATIVNIH.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre:

Maribor, 30.11.2018

X